Literatuur

Geraadpleegde literatuur

J.F van Bastelaar, Het snipperuurtje, of omstandig verhaal over het dijken en droogmaken van den nieuwen Polder bij Oud-Vossemeer, Door den heer Dirk Dronkers en Comp. Aannemers van ’s lands werken, Tholen 1843.

Biografie van Blanken (Jean) in: Galerie historique des Contemporains, Tomé seconde, Brussel 1818, pag. 180-186.

J. de Bosch Kemper, De staatkundige geschiedenis van Nederland tot 1830, Amsterdam 1868.

H. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, deel V Stilstaand getij, 1795-1848, Utrecht 1973.

I.J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e Eeuw, Rijks Geschiedkundige Publicatien nr 98 en 99, 's-Gravenhage 1956.

I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 1813-1870, Utrecht 1971, achtste druk.

Alkmaarsche Courant, 22 december 1823 nr 52

N.J.M. Dresch, Alkmaar en het Groot Noordhollandsch kanaal in: het Groot Noordhollandsch kanaa11824-1924, Alkmaar z.j. pag. 117-132.

Dick Dreux, De grote leugen, Amsterdam 1966

Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Verenigde Nederlanden, ten onmiddellijken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche Historie deel XXIV, Amsterdam 1797, derde druk.

J.J. Giele en G.J. van Oenen, De sociale structuur van de Nederlandse samenleving rond 1850 in: Mededelingenblad nr 45, mei 1974

J. Groen, Groot Noord-Hollands Kanaal150 jaar, Scheepskamelen bleken geen oplossing meer, 'voor Pampus liggen' ontsloot Amsterdam in: De Noord- Amsterdammer, 13 december 1974

C.E. van Koetsveld, Polderjongens in: ldeaal en werkelijkheid, Schoon­hoven 1868.

Erich Kuttner, Het hongerjaar 1566, Amsterdam 1964

Beknopt overzicht der bescheiden betreffende den Aanleg van het Noord-Hollandsch kanaal, Haarlem 1899.

De vermakelijke polderjongen, zingt een Lied over zijnen vergenoegden staat (stemme: van het Prinsje) z.j.

J. Presser, Napoleon, historie en legende, twee de\en, Amsterdam-Brussel 1963, vierde druk.

J.C. Ramaer, Herdenkingsrede op 13 december 1924 op het stadhuis te Alkmaar uitgesproken, in: Officiee1 Programma van de feestelijkheden ter herdenking van het 100-jarig bestaan van het Groot Noord-Hollandsch kanaal te houden te Alkmaar Alkmaardermeer-Helder, vanaf 30 mei tot 8 juni 1925, Alkmaar 1925, pag. 25-47

G.H. Rigter, Purmerend en het Groot Noordhollandsch kanaal in: het Groot- Noordhollandsch kanaal1824-1924, Alkmaar z.j., pag. 117-132.

H. Roland Holst, Kapitaal en arbeid in Nederland 1, bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw, Amsterdam 1902, SUN-reprint no 1, Nijmegen z.j.

Jan en Annie Romein, Erflaters van onze beschaving, Nederlandse gestalten uit zes eeuwen, Amsterdam 1971, negende druk.

R.P.J. Tutein Nolthenius, Langs het Merwedekanaal in: Eigen Haard, gei11ustreerd Volkstijdschrift, 1890, pag. 534-538 H.J. Versteeg, Van Schout tot hoofdcommissaris, de politie voorheen ene thans, Amsterdam 1925,

J.W. Welcker, de Noorder-Lekdijk bovendams en de doorsteking van Zuider-Lekdijk bij Culemborg 1803-1813, een bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen waterstaat,‘ s-Gravenhage 1880 

D. Wouters, Van water en wind, zee- en vissersliederen, 's-Gravenhage 1943.

J. Zeehuisen, Verhandeling over de daglooners en bedee1den ten platten lande, in het kwartier Salland, provincie Overijssel. Voorlezing gehouden in Overijsselsche Vereeniging tot ontwikkeling van Provinciale Welvaart, op 16 Januari 1852 in: Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek deel VIII, 1853, pag. 165-182.

 

Geraadpleegde archieven

Algemeen Rijksarchief Staatssecretarie (ARA SS)

Algemeen Rijksarchief Waterstaat (ARA WS)

Algemeen Rijksarchief Waterstaat, inspect. enz. (ARA, WS, inspect. enz.) Rijksarchief in de provincie Noord-Holland. Bescheiden betreffende den Aanleg van het Noord-Hollandsch kanaal (PANH)

Rijksarchief in de provincie Noord-Hol1and, Nieuwe Rechterlijke Archieven (PANH NRA)       
Laatst gewijzigd: 27-12-2006