Ambtsgeheim 21-24

21 - Veenbrand

Er woedt een veenbrand in de samenleving. Onderzoeker Maurice de Hond mag die graag in kaart brengen. Half april vatte hij de stem van Nederland twee jaar na ‘Fortuyn’ aldus samen: twijfel aan het democratische gehalte, onvrede over de publieke dienstverlening, geen vertrouwen in de politieke leiders, kansen voor nieuwe partijen en Europa als Verweggistan.

Pak de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement er even bij. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de veenbrand nog steeds voortwoedt. De opkomst mag dan wat hoger zijn dan de vorige keer, voor ruim zestig procent is Europa nog ver weg. Of is het democratische gehalte niet echt zichtbaar. De wel stemmende veertig procent zou bij Tweede Kamerverkiezingen een einde hebben gemaakt aan het zittende kabinet. Waarmee een gering vertrouwen blijkt in de politieke leiders van de coalitiepartijen. En met twee zetels voor klokkenluider Paul van Buitenen geeft zij aan dat een nieuwe partij met een charismatische leider inderdaad grote kansen heeft. Tegen deze achtergrond stapt CDA’s sterke man in Rotterdam, Sjaak van der Tak, als wethouder op. De hitte van de strijd in een grote stad verlaat hij voor een plekje in de bestuurlijke luwte van de nieuwgevormde gemeente Westland. Ik ben verbijsterd.

Ik besef dat ik misschien erg kort door de bocht ga. Maar soms ben ik ook maar gewoon burger. Die ziet ook geen verschil tussen de ene overheid of de andere, tussen politiek of ambtenarij. Van der Tak heeft in Rotterdam het CDA aan de Fortuyn-beweging gekoppeld. Daarmee de grondslagleggende voor de verkiezingsoverwinning van zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2002. Het aloude ‘geen woorden maar daden’ is mede door hem vertaald in ‘zeggen wat je doet, doen wat je zegt’. Onder zijn leiding is er een bestuurlijk akkoord tot stand gekomen met doelen waarop het College van Burgemeester en Wethouders later mocht worden afgerekend. Van der Tak heeft zijn landelijke bekendheid vergroot met een beleid om de vestiging van sociaalzwakke immigranten tegen te mogen gaan; het metselen van een muur rondom Rotterdam. Hij is kortom het boegbeeld van de nieuwe Rotterdamse politiek. Maar na nauwelijks twee jaar geeft hij zijn missie op. Kringen om hem heen zouden hem hebben aangemoedigd zijn talenten op Westland los te laten. Wat zijn dat voor mensen? In ieder geval hechten zij weinig waarde aan het opbouwen van vertrouwen in politieke leiders.

Er zit geen stabiliteit in de politiek-maatschappelijke verhoudingen. Een continue ‘concerted action’ van politici en ambtenarij is nodig om daarin verandering te brengen. Kluitjesvoetbal is aandoenlijk zolang het om de jongste pupillen gaat. Maar op het professionele niveau waarop de overheid moet presteren is het onaanvaardbaar. Toeschouwers willen herkenbare patronen, willen spelverdelers zien die de lijnen uitzetten. Als die zich aandienen willen zij daarin wel wat vertrouwen investeren. De bereidheid daartoe wordt er natuurlijk niet groter op als in bestuurlijke kringen clubtrouw niet meer tot de normen en waarden wordt gerekend. In ieder geval krijgen we zo de veenbrand nooit onder controle.

Daan Vorán

(eerder gepubliceerd in de Haagsche Courant van 17 juni 2004)

 

22 - Secretarissen-Generaal

Het SG-beraad heeft zijn maagdelijkheid verloren. Onlangs is uit dit eerbiedwaardige college van de allerhoogste top van de ambtenarij, het overleg van de secretarissen-generaal, gelekt. Geen voorlichter in de buurt, geen ambtelijke ondersteuning die al jaren telefoonnummers van journalisten in de binnenzak van colbertje of mantelpakje heeft branden… eens te meer blijkt dat het schip van staat het enige schip is dat lekt van de top. Welkom in de club moet menig politicus tegen de enige echte topambtenaren hebben gezegd.

Is het erg? In dit geval zeker niet. Het ging over de aansturing van ZBO’s, de zelfstandige bestuursorganen. Door oud-D66-staatssecretaris Jacob Kohnstam is er een rapport over uit gebracht. De strekking ervan is alle ZBO’s weer onder de aansturing van het kabinet te brengen. Ministers worden nu met enige regelmaat naar de Kamer geroepen om zich te verantwoorden over het beleid van die ZBO’s, maar moeten dan vaak de handen ten hemel heffen, omdat ze er eigenlijk niets over te zeggen hebben. Het kabinet heeft nog geen standpunt, de SG’s beraden zich er ook nog op en nu is dus bekend geworden dat ze het onderling niet eens zijn. Maar is dat gek? Die ZBO’s zijn jaren geleden bestuurlijk wel onder één noemer gebracht, maar er zijn er geen twee gelijk. NRC-Handelsblad heeft ze de afgelopen maanden geportretteerd: De Nederlandsche Bank, Staatsbosbeheer, het Kadaster, het UWV. Allemaal hebben ze iets unieks, de quango’s, de quasi-non-governmental-organisations. Die moet je niet allemaal in één en dezelfde politiek-bestuurlijke relatie willen brengen. Tenzij ministers liever hun bed in het Logement van de Tweede Kamer opslaan.

Het onderwerp leent zich uitstekend voor een open debat tussen politici en ambtenarij, maar in het bijzonder tussen ambtenaren onderling. De wijsheid laat zich niet vinden in achterkamertjes. Dat brengt me op het onderwerp waar ik het eigenlijk over wil hebben. In de bezuinigingen van de laatste twee jaar sneuvelen de bladen waarin een dergelijk debat zou kunnen worden gevoerd. Management & Bestuur, Politiek & Management, bladen over Overheidsfinanciën, Pluche - waaraan we een prachtige novelle over de Haagse tramtunnel hebben te danken - ze hebben het hoofd al in de schoot geworpen of staan op het punt dat te doen. Collectieve abonnementen, waarop die bladen steunden, zijn opgezegd. Veel communicatie vindt plaats via websites, e-zines en dergelijke. Hele nuttige voorzieningen, die de informatie-uitwisseling op projectniveau enorm versnellen, maar die niet direct passen bij de reflectie en de botsing der meningen over de grote veranderingen in de rijksdienst. Het project Andere Overheid, van minister De Graaf, vergt geen departementale aanpak, maar een intensieve gedachtewisseling tussen alle departementen. De relatie met de ZBO’s moet niet vanuit ieder departement afzonderlijk worden bekeken.

Er zijn SG’s die op zoek willen naar het lek. Ik mag hopen dat ze hun energie beter gaan besteden. Zoeken naar een platform waar zij – en wij! – verstandig met elkaar kunnen praten over de grote bewegingen binnen de ambtenarij. Ik weet zeker dat de Haagsche Courant de ruimte naast deze column daarvoor ter beschikking wil stellen.

Daan Vorán

(eerder gepubliceerd in de Haagsche Courant van 9 september 2004)

23 - Den Haag Wereldstad

‘Den Haag’ is even onbereikbaar. Tenminste als u het via de digitale snelweg probeert. Al vanaf het weekend blokkeert een hacker de toegang tot www.regering.nl en www.overheid.nl. Mijn digitale dagblad Webwereld meldt dat het gaat om een tiener uit Breda, die de beheerder zou zijn van www.0x1fe.org en het irc-netwerk elitezone.net. Heb getracht daarop in te loggen. Helaas zonder resultaat, zodat ik u niet meer over zijn achtergronden kan vertellen. Twee verhalen over bereikbaarheid buitelen nu door mijn hoofd. Over de bereikbaarheid van het overheidscentrum over de weg. En over de pogingen van de overheid zelve om de samenleving te bereiken. Aan beide schort het een en ander.

Den Haag wil een wereldcentrum zijn. De stad doet zijn uiterste best ministeries te huisvesten. VWS kwam van Rijswijk terug naar het Muzenplein. OCW van Zoetermeer naar de Rijnstraat. Intussen worden er ook verwoede pogingen gedaan internationale instellingen te werven. Zoals het Internationaal Strafhof. Maar de infrastructuur blijft daar mijlen bij achter. Die ministeries staan weliswaar rondom het Centraal Station, maar ik ben een jaar geleden uit frustratie over de onbetrouwbaarheid van de spoorverbinding weer in de auto gestapt. Of je er nu ’s ochtends van deur tot deur 5 à 6 kwartier over doet met de auto of met de trein, dan weet ik het wel. Want ’s avonds is het met de trein ook zo lang. Terwijl ik met de auto binnen drie kwartier thuis ben. Maar de gemeente Den Haag wil de autorijders geloof ik weer de trein in jagen. Probeer ’s ochtends maar via de Benoordenhoutseweg het centrum in te komen. Door werkzaamheden bij de kruising met de Van Alkemadelaan is er geen doorkomen aan. En als er dan een Europese ministersconferentie is in het Kurhaus dan komt het verkeer helemaal tot stilstand. Met als enig amusement de donkere limousines die onder motorescorte voorbijschieten… Probeer geen alternatieve route, want via de Bezuidenhoutseweg is de entree van de stad net zo’n ramp. En over de situatie rondom de Amerikaanse ambassade zeg ik maar niets meer. Den Haag, de stad, moet wat aan zijn bereikbaarheid doen.

Enkele jaren geleden dreigden jongeren enkele ministeries met sms-jes te bombarderen. Aanleiding was de veiling van radiofrequenties. Radio 538 en Sky Radio hadden hen daartoe aangemoedigd. De oproep was niet zo succesvol als de hacking nu. ‘Den Haag’ bleef bereikbaar. Wat destijds opviel was dat de betrokken staatssecretarissen via Den Haag Vandaag en het Journaal de jongeren probeerden te kalmeren. Ze moesten natuurlijk bij de betrokken radiostations zijn. Nu mochten ze hopen op zijn best enkele ouders van die jongeren te bereiken.

In de ophef rondom de demonstratie van vorige week zaterdag op het Museumplein is vaak opgemerkt dat de regering zijn boodschap beter moet uitdragen. Daar zit iets in. Het kabinet heeft – net als bij de radioveilingen – de goede golflengte nog niet gevonden. Maar als je door hackers de mond wordt gesnoerd dan komt er natuurlijk nooit iets van. Den Haag moet wel bereikbaar blijven. Ook langs de digitale weg,

Daan Vorán

(eerder gepubliceerd in de Haagsche Coiurant van 8 oktober 2004)

 

24 - Breekijzer

Buiten de mensen die de kânkâh-koren van FC Den Haag-supporters vergoeilijken en menen dat de club daar eigenlijk niet voor gestraft kan worden, ken ik geen merkwaardiger persoonlijkheid dan Pieter Storms. Het voormalige onverschrokken breekijzer tegen bureaucratisch onrecht is nu bezig met een serietje waarin hij autoriteiten wil dwingen verontschuldigingen aan te bieden aan mensen die onlangs de gunsten die ze zichzelf ten koste van medeburgers hadden toegeëigend, zijn kwijt geraakt. Of Joop Wijn niet een bloemetje moet aanbieden aan de bewoners van het Maastrichtse woonwagenkamp Vinkenslag voor het onrecht dat hen is aangedaan. Hoe kan iemand de weg kwijt raken.

Aanvankelijk wilde ik het hier hebben over bekeerlingen. Over mensen die roomser zijn dan de paus, plus royaliste que le roi. Over het fanatisme dat ze in hun geloofsbeleving aan de dag leggen. Van huis uit heb ik iets tegen hen. Mijn moeder zei vaak misprijzend over hen: ze bidden Onze Lieve Heer van het kruis. Maar dan wordt Theo van Gogh door een extremist vermoord. Een gebeurtenis die evenveel afschuw als machteloosheid oproept. Want hoe was de moord te voorkomen? Hoe wordt een volgende moordenaar tijdig gestopt? Ik hoor radicale opvattingen. De vrijheid van meningsuiting is vermoord! Ik wil niet meer wonen in een land waar dit gebeurt! Het roer moet om! Maar is er wel een radicale oplossing?

Alle radicaliteit suggereert iets van een collectieve verantwoordelijkheid voor de moord op Van Gogh. Met elkaar hebben we een sfeer gecreëerd waarin moorddadige types worden aangemoedigd. En vooral de politiek, de regering in het bijzonder, heeft er onvoldoende aangedaan om hen in de gaten te houden en tijdig te stoppen. Ik werp dergelijke redeneringen verre van mij. Buiten de man die op heterdaad is betrapt bij het afvuren van de fatale schoten is er niemand anders verantwoordelijk. Hij heeft de persoon Van Gogh vermoord, niet onze vrijheid van meningsuiting. En van het kabinet had weinig meer kunnen worden verwacht dan het heeft gedaan.

Ik ben meer van de consequente lijn. Als we elkaar aanspreken op de naleving van de afspraken die er zijn, is er geen nieuwe regelgeving nodig. Je zal het er wel naar gemaakt hebben, is een andere les van mijn moeder, als ik op school strafwerk had opgelopen. Mijn beroep op de kennelijke onredelijkheid van de straf vond bij haar zelden gehoor. En ze zou al helemaal niet à la Pieter Storms naar de onderwijzer lopen en eisen dat hij zijn verontschuldigingen aanbiedt voor de absurde belediging die haar zoon is aangedaan. Zij steunde het gezag, zoals het hoort.

Ik was nooit extreem links. Voel me niet verantwoordelijk voor het extreme gedogen, noch voor de verlammende politieke correctheid, die hier een hoge vlucht hebben genomen. Ben dan ook niet van plan met de nieuwe wolven in het bos mee te huilen, meedogenloos rechts te worden en me over te geven aan een respectloze politieke incorrectheid. Theo van Gogh is dood, de dader moet worden gestraft, het recht moet zijn loop krijgen. Maar laten we er voor waken elkaar te beschuldigen en de overheid van falen te betichten. Het zal de weerbaarheid van de samenleving niet vergroten noch gevoelens van machteloosheid beperken.

Daan Vorán

(eerder gepubliceerd in de Haagsche Courant van 4 november 2004) 
 
Laatst gewijzigd: 10-1-2009