Ambtsgeheim 29-32

29 - Thom de Graaf verlaat de politiek

Thom de Graaf verlaat de politiek, hoor ik in het nieuws. Innerlijke reflectie heeft hem kennelijk geleerd dat zijn toekomst niet in de politiek ligt. Wil graag wat van zijn beweegredenen weten. Afgaande op zijn gelaatsuitdrukkingen heeft niemand uit het kabinet-Balkenende de politiek meer serieus genomen dan hij. Op een glimlachje hebben maar weinig mensen hem kunnen betrappen. En op een ontspannen gulle lach al helemaal niet. Laat ik maar geen poging doen dit postuum te duiden.

Ik heb de voormalige minister maar weinig ontmoet. Als ik hem al tegenkwam dan was dat in het kader van het project Andere Overheid. Het project waarmee het kabinet een antwoord probeert te formuleren op de ‘Fortuyn-revolutie’. Hoe realiseren we voor burgers een aansprekender overheid? Tal van ambtenaren zetten zich daar enthousiast voor in. Ik kan het weten, want ik ben er zelf een. Iedere Haagse betrokkene lijkt er echter vanuit zijn eigen belang tegenaan te kijken.

Andere Overheid is voor De Graaf de gekozen burgemeester en een nieuw kiesstelsel. Dan kunnen burgers een directere invloed uitoefenen op het eigen bestuur, zo is de gedachte. Het opmerkelijke is dat de burger er in de beste traditie van het top-down étatisme mee geconfronteerd wordt. De Graaf kwam met de bus langs om het allemaal uit te leggen. Niet om burgers mee te voeren naar een nieuwe samenleving met nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Het communicatie-instrument was niet identiek met de boodschap die moest worden uitgestraald.

Voor de Tweede Kamer lijkt Andere Overheid gelijk te staan met minder ambtenaren. Dan kunnen ze elkaar minder bezig houden met het steeds weer verzinnen van nieuwe regels. De discussie spitst zich toe op hoe die vermindering te bewerkstelligen. Door gewoon van de helft afscheid te nemen of door eerst het aantal departementen te halveren? In dat laatste geval kunnen om te beginnen de dubbelfuncties worden geschrapt en dan volgt de rest vanzelf wel. Er worden nu uitvoerige takenanalyses gemaakt, departementaal en interdepartementaal. Er wordt hard gewerkt aan een herontwerp rijksdienst. Re-inventing government wordt hier uitgelegd als rebuilding government. Reken maar dat de uitkomsten van deze operaties als ze over een maand of twee worden gepresenteerd door menig Kamerlid zullen worden getoetst op de ambities de overheid een forse afslankingsoperatie te laten ondergaan.

Gewone ambtenaren zoals ik beschouwen Andere Overheid als een project om de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Maurice de Hond spreekt al lange tijd van een veenbrand die in de samenleving woedt. Burgers begrijpen hun overheid niet, hebben niet het gevoel dat die werkt aan al datgene wat hen bezighoudt. Dat is niet een gekozen burgemeester of een nieuw kiesstelsel. Dat is ook niet minder ambtenaren. Dat is puur een betere dienstverlening. Is de overheid er als ze iets willen eten? Als ze iets te regelen hebben?

Alexander Pechtold heeft het stokje van De Graaf overgenomen. Zou het prettig vinden als die laatste opvatting over Andere Overheid zijn volle aandacht en steun krijgt. Dan wordt er werkelijk wat gedaan aan de veenbrand.

Daan Vorán

(eerder gepubliceerd in de Haagsche Courant van 7 mei 2005)

 

30 - Ambassadeurs voor een bereikbaar Den Haag

Den Haag is in het land synoniem voor de centrale regering. In Den Haag is Den Haag de stad, waar burgemeester Deetman de scepter zwaait. Rijksambtenaren ondergaan de kritiek op hun Den Haag met enige gemoedelijkheid. Het land begrijpt niet zo goed wat er in hun belang wordt gedaan. Als het gaat om de kritiek op de gemeente dan wil ik niet uitsluiten dat zij er een van de grote voedingsbronnen voor vormen. En ik kan dat wel begrijpen, want wat een puinhoop is het er af en toe...

Met mijn standplaats aan het Korte Voorhout hou ik oog op het geworstel met de Amerikaanse ambassade. Al bijna 4 jaar probeert die een steeds grotere voet op de Voorhouten te plaatsen. De stad wil graag een goede vestigingsplek zijn voor ambassades van bevriende landen en voor een groeiend aantal internationale organisaties. Ze weet zich daarbij gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus wordt de problematiek van de Amerikaanse ambassade met fluwelen handschoenen aangepakt. De omzetschade die door de horeca wordt geleden is daarbij van geringer belang. De dagelijkse ergernis voor de leveranciers van de Koninklijke Schouwburg en mijn ministerie voor liefnemend. Om maar van het gevaarlijke verkeersgewriemel in de Casuariestraat en de Schouwburgstraat te zwijgen. Eindelijk, dacht ik, toen ik op teletekst het bericht las dat de Amerikaanse ambassade zou gaan verhuizen. Maar de koude douche kwam snel. Pas in 2010... En dan nog op een van de groenste plekken van de stad. Park Clingendael... Nog 5 jaar de ergernis rondom het Voorhout en vervolgens de blijvende ergernis van de aantasting van het park.

Daar blijft het niet bij. Wie deze week in het centrum van Den Haag moet zijn, merkt dat zo'n beetje alle routes under construction zijn. Heb je vanwege de vakantieperiode een heerlijk snelle rit over de A44, kan je bij het Provinciehuis niet linksaf. Geen nood denk je dan. Dan sla je eerder linksaf. Bij de Van Alkemadelaan bijvoorbeeld. Wordt ook daar aan de weg gewerkt. Als je uiteindelijk bij de Bezuidenhoutseweg naar rechts mag, merk je dat rondom het station wordt gewerkt. Als je uiteindelijk in de Casuariestraat bent mag je hopen dat er geen vuilniswagen de weg blokkeert. Het resultaat is dat je het vakantiefilevoordeel ruimschoots kwijt ben geraakt! Als je eindelijk op de plek van bestemming bent, vraag je je af of je ergens borden hebt gezien die een alternatieve route suggereerden. Afgezien van een bord op de A44 dat je verkeershinder mag verwachten tussen 6 en 12 mei, blijk je dan niet te zijn tegengekomen. Elke specificatie van de verkeershinder ontbreekt! En dan realiseer jedat er voor je deur aan het tramspoor wordt gewerkt, waardoor het verkeer niet over het Tournooisveld kan en over het Lange Voorhout wordt geleid. Ook hier geen tijdige aankondiging.

Menige overheidsdelegatie heeft de afgelopen maanden een werkbezoek aan de Verenigde Staten en Canada gemaakt. Enthousiast zijn ze allemaal teruggekomen met het ideaal van één telefoonnummer waarmee de overheid te bereiken zou zijn voor de burger. Wat er niet bij wordt verteld is dat zo'n servicenummer alleen een succes kan worden als in de backoffice tal van diensten elkaar goed informeren over hun werkzaamheden. In feite is dat éne telefoonnummer in New York een bijprodukt van de coordinatie die tussen de verschillende diensten bestaat. Volgens mij was de gemeente Den Haag niet in een van die delegaties vertegenwoordigd. Ze zou er veel van hebben kunnen leren. In ieder geval is helder dat je niet aantrekkelijk bent voor nieuwe ambassadeurs als je de mensen die nu al in Den Haag werken niet als ‘ambassadeurs voor de stad’ behandeld.

Daan Vorán

(eerder gepubliceerd in de Haagsche Courant van 12 mei 2005)

31 - Samen voor ons eigen

Sinds de Tegenpartij van Jacobse en Van Es is het ‘Samen voor ons eigen’ het clublied geworden van bijna elke politicus. Dat gevoel bekruipt me steeds sterker in dit post-referendum tijdperk. Satire is meestal erop gericht met enige ironie mensen te wijzen op merkwaardige verschijnselen in de samenleving. De karikatuur van Van Kooten en De Bie is echter het leidend voorbeeld geworden van bijna iedereen die in de politiek zit of wil. Bob Geldof is erin geslaagd voor het komend Live8-concert Pink Floyd en The Spice Girls weer bij elkaar te brengen. Ik vrees dat hij bij Koot en Bie geen succes zou hebben gehad. Want wie zijn er nu beter in het maken van karikaturen dan velen binnen de politiek? Daar kunnen zij niet meer overheen. Daar valt geen eer meer aan te behalen.

Ik beperk me maar tot één voorbeeld. Veel politici gaan aan het mislukken van de jongste EU-top schouderophalend voorbij. Alsof het hen niet aangaat. Maar Europa, dat zijn wij! Tachtig procent van de Tweede Kamerleden is voor de Europese Grondwet, maar sinds het referendum gedragen ze zich als dorpspolitici die de annexatie door de nabije grote stad hebben weten af te wenden. Goh, wat een triomf. Het kenmerkende van het dorpsleven wordt weer eens benadrukt. Maar voor de sluipende ondermijning daarvan zijn de ogen gesloten. Boodschappen worden niet meer gedaan bij de dorpse middenstand, maar in het grootwinkelbedrijf in de grote stad. Kinderen worden niet meer op de dorpsschool gedaan, maar op een eliteschool. Voor sport wordt gekozen voor een prestigieuze topclub. Uitgaan in het dorp? Wat valt daar nu te beleven? We gaan naar de stad! En straks grote stukken in de krant over de kaalslag in het eens zo ‘bruisende’ dorpsleven… Maar de mogelijkheid die problemen in een grotere samenhang aan te pakken, is vooralsnog met veel bravoure en fanfaregeschal begraven.

Ooit werkte ik voor de moderne vakbeweging. Honend werd daar gesproken over de leiders van de anarchistische voorlopers daarvan die zichzelf als ‘kruiers van de arbeidersbelangen’ beschouwden. En daarbij geen oog hadden voor de tegenstrijdigheden daarin. De moderne vakbeweging bracht in heftige onderlinge debatten samenhang aan in de werknemersbelangen. Vaak is die moderne vakbeweging doodverklaart, maar inmiddels bestaat ze al 100 jaar, is ze groter dan ooit en is ze – anders dan het uitbrengen van een stem – niet gratis! Dat is heel wat anders dan stoorzender in het van étatisme doordrongen politieke streven. Zoals menig politicus haar beschouwt.

Winston Churchill zei ooit dat de parlementaire democratie waardeloos was. Maar, voegde hij eraan toe, ik ken geen betere… Er is veel mis met Europa, maar bergt wel de sleutel in zich voor tal van vraagstukken van nu en straks. Iets beters is er niet. Maar ik geloof niet dat deze opvatting thans op enige aanhang kan rekenen. Voel me geleidelijk aan te behoren tot de minderheid van het gezonde verstand. Als Koot & Bie het Simplistische Verbond daar nu eens de spreekbuis van zouden willen maken. Sense and symplicity…

Daan Vorán

(eerder gepubliceerd in de Haagsche Courant van ... juni 2005) 
 
Laatst gewijzigd: 10-1-2009