Correspondentie
Rapporten
http://www.jeroensprenger.nl/Correspondentie/rapporten.html

© 2010 Correspondentie
Home  | Contact  | Colofon

Rapporten

Kennismaking met de KAB
De eerste maanden van het correspondentschap is een kennismakingsronde langs de KAB, aangesloten bonden en verwante instellingen. Bekende namen die hierin voorkomen zijn (Frans) van der Gun, de latere loondeskundige van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), die in de jaren zeventig een overstap maakt naar de politiek (KVP, CDA) en (Jo) Hendriks, die in het kabinet-Den Uyl staatssecretaris voor Volksgezondheid wordt. Opmerkelijk is ook de naam van (Cees) Hogenhout, een neef van echtgenote Marie Sprenger-Hogenhout,

Utrecht, 14 juli 1950

Vakantietrip van de Koningin
Door de Utrechtse burgemeester De Ranitz, wiens zus hofdame was van koningin Juliana, werden anectotes verteld over haar vakantiereis naar Oostenrijk in 1952. In dit rapport ook een duiding van de debatten binnen de KAB over loonpolitiek en de kwestie van de middengroepen. Dat laatste is een uitvloeisel van het Blauwzwarte boekje over de bedrijfsgewijze indeling van de drie vakcentrales. Die kwestie leidt uiteindelijk tot het uittreden van de bonden voor die middengroepen uit de KAB (het NKV) en de vorming van de Unie MHLP (Middelbaar, Hoger en Leidinggevend Personeel).

Utrecht, 16 januari 1953

Oprichting Katholiek Rheuma Centrum
Begin 1954 worden de plannen bekend gemaakt voor de oprichting van een Landelijk Katholiek Rheuma Centrum in Nijmegen, aan de Heyendaalseweg. De mededeling is nog even onder embargo. Het Landelijk Katholiek Reuma Centrum (nu zonder -h) bestaat nog steeds.

Utrecht, 8 januari 1954

Koempoelan
Eind mei 1954 wordt de jaarlijkse Koempoelan gehouden, een landelijke bijeenkomst van padvinderij. De bijeenkomst valt samen met de achtste trouwdag (29 mei 1946) van Willem Sprenger. Vandaar het verzoek ccollega (Carel) Enkelaar, ede veneens een oud-padvinder, te laten gaan. Enkelaar wordt later de eerste hoofdredacteur van het NTS (NOS) Journaal. Opmerkelijk in dit verslag ook het verzoek G.M.A. (Gerard) Corver de lustrumlezingen van Veritas te laten volgen. Corver komt later met zijn gezin ook in Oog in Al wonen.

Utrecht, 24 mei 1954

Netwerkproblemen
Voor het goed vervullen van het correspondentschap is het noodzakelijk een netwerk te ontwikkelen van informanten. in de loop van 1956 dreigt dat enigszins in het slop te raken. Opvallend is dat tot het netwerk ook behoren journalisten die voor een andere krant werken.

Utrecht, 15 februari 1956

Vakbondssamenwerking
In 1954 wordt door de bisschoppen een Mandement uitgevaardigd, waarin het luisteren naar de Vara en het lidmaatschap van NVV-bonden aan katholieken wordt verboden. Dat leidt tot een breuk in de Raad van Vakcentralen. In 1957 wordt de draad weer opgepakt. In dit rapport een overzicht van de opvattingen in KAB-kring.

Utrecht, 2 juli 1957

Rome-reis van KAJ
De Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ, ook wel Kajotters genoemd) wil graag meewerken aan wervingsactiviteiten van de Volkskrant onder zijn leden. In 1957 gaat dat in de vorm van samenwerking bij de uitgave van het blad Werkende Jeugd.

Utrecht, 30 augustus 1957

Controverse De Gelderlander - de Volkskrant
In een vergadering van de Centrale Raad van de KAB komt er een controverse tussen De Gelderlander en de Volkskrant naar boven. Niet helemaal helder in dit rapport wordt waar de controverse over gaat.

Utrecht, 26 november 1957

De CPN
In 1958 broeit er veel binnen de Communistische Partij van Nederland (CPN). Een scheuring lijkt aanstaande. Willem Sprenger krijgt de opdracht het krachtenveld te onderzoeken. Hij rapporteert in dit verslag de voortgang van zijn naspeuringen.

Utrecht, 11 februari 1958

Straatsburg
Bij een bezoek aan Straatsburg wordt helder dat de stad zich opmaakt de zetel van het Huis van Europa te worden. Tal van bouwplannen worden ontwikkeld om de verschillende instanties die een rol spelen in de Europese samenwerking te kunnen huisvesten. Bij dat bezoek wordt ook gesproken met (Frans) Dohmen, de voorzitter van de mijnwerkersbond. Tussen hem en de Volkskrant speelt een controverse, waar hij kennelijk mee in zijn maag zit. Maar naar Amsterdam wil hij niet gaan, hoofdredacteur Lücker moet maar naar Heerlen komen, waar de bond is gevestigd. Tot slot wordt melding gemaakt van een conflictje met voorlichter (René) Renckens van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, eerder redacteur van de Volkskrant, over de berichtgeving van het bezoek aan Straatsburg. Dat zou niet de bedoeling zijn geweest. (Het vertrek van Renckens bij de krant, in 1952, maakt de weg vrij voor Jan van der Pluijm, die dan nog wetenschappelijk medewerker is van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV). Het bureau daarvan wordt in diezelfde periode naar Brussel verplaatst en hij wil liever in Nederland blijven.)

Utrecht, 27 oktober 1958

Zwanikken
Eén van de KAB-prominenten die in de jaren vijftig ook zitting heeft in de Tweede Kamer is Johan Zwanikken. Ten tijde van het kabinet-De Quay schrijft hij enkele artikelen in de Volkskrant over sociale zekerheid. Binnen de KAB estaat er weinig waardering voor. Dat is op een politiek gevoelig moment, kort voor de verkiezingen, waarbij de KAB graag herstel wil van de rooms-rode coalitie.

Utrecht, 9 februari 1959

De NS spreekt met twee monden
Voor een verhaal over vakantietreinen wordt nadere informatie gevraagd. De NS-voorlichter vraagt echter om terughoudendheid in de berichtgeving, want de NS zou wel eens de toeloop niet aan kunnen. Kort erna komen de NS echter met een eigen informatiekrant 'De Spoorwegen spreken'.

Utrecht, 7 juli 1960

Aftreden Carl Romme
De politiek leider van de Katholieke Volkspartij (KVP), Carl Romme, was jarenlang ook staatkundig hoofdredacteur van de Volkskrant. Zijn aftreden in januari 1953 leidt tot wat reacties van de top van de KAB, de eigenaar van de Volkskrant, en van verschillende kranten.

Utrecht, 8 januari 1953

De kwestie-Pernis
De geleide loonpolitiek is gedurende de vijftiger jaren een aangelegenheid van centraal belang. De gehele wederopbouw en het industrialisatiebeleid van de regering is erop gebaseerd. Maar de groeiende spanningen op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat er tal van slinkse wegen worden gezocht om werknemers wat extra's te geven. De kwestie-Pernis, die begin 1953 speelt, moet tegen die achtergrond worden bekeken. (Henk) Uilenbroek is de Volkskrant-correspondent in Rotterdam.

Utrecht, 23 januari 1953

Overleg met correspondenten
Op 22 mei 1954 komen de Volkskrant-correspondenten uit de regio bijeen met enkele sleutelfiguren van de centrale redactie. De bijeenkomst wordt voorgezeten door hoofdredacteur (Joop) Lücker en genotuleerd door Willem Sprenger. Als de situatie in Nijmegen wordt besproken, komt ook de naam van (Ferd) Rondagh naar voren, die later naar 'Amsterdam' komt.

Utrecht, 22 mei 1954

Wervingsactiviteiten
Een correspondent heeft ook aandacht voor de abonneewerving van de krant. In dit rapport wordt aandacht gevraagd voor een wervingspoging onder het KAB-kader (30.000 man), dat opgeroepen zou moeten worden naast hun plaatselijke krant ook de Volkskrant te lezen. In datzelfde kader moet worden gezien een 'get-together-party' met jonge KAB-bestuurders. Waarschijnlijk is het verzoek voor zo'n bijeenkomst met jonge KAB-bestuurders in 1960 herhaald. De directie ziet praktische bezwaren, hoewel de suggestie haar niet loslaat.

Utrecht, 1 juli 1954
Amsterdam, 19 april 1960

Plagiaat van de GPD
Naast de primeurjacht tussen de media wordt er ook met enige regelmaat driftig van elkaar overgeschreven. De Grote Provinciale Dagbladen (GPD) worden opnieuw beticht van overname van een primeur zonder bronvermelding. In dit rapport ook suggesties voor enkele artikelen. En - heel prozaïsch - medling van de interene verhuizing binnen het Huis van de Arbeid.

Utrecht, 28 september 1956

Kerkelijke waarschuwingen voor psychiatrische therapie
De Romeinse Inquisitie trekt in 1957 ten strijde tegen modernistische opvattingen in de kring van de psychiatrie, waar ook katholieke psychiaters vatbaar voor zijn. In dit rapport ook de eerste melding van het uitsteken van voelhorens in de richting van de CPN en het communisme.

Utrecht, 22 augustus, 1957

ARKA-congres in Maastricht
De katholieke ambtenarenbond ARKA heeft een losvaste relatie met de KAB. Binnen de KAB bestaat de KABO (Katholieke Bond van Overheidspersoneel), waarin de lagere ambtenaren zijn vertegenwoordigd. Op het ARKA-congres van september 1957 is de aansluitingskwestie aan de orde. De discussie heeft vergelijkbare aspecten als die over de middengroepen.

Utrecht, 16 september 1957

Relatie KAB - de Volkskrant
Na de jaarwisseling 1957-1958 uit KAB-voorzitter (Toon) Middelhuis vertrouwelijk zijn zorgen over de relatie met de Volkskrant. Eind 1957 is er op Stuttenburgh een feestelijk beoelde ontmoeting geweest van de KAB-top en de redactie. In tal van opzichten wordt van de kant van de redactie de spot gedreven met de KAB. Voor een tegenreactie is geen plaats, of het zou de sfeer grondig hebben bedorven. De zorgen van Middelhuis spitsen zich toe op de afstandelijke houding tegenover de KAB en de intieme relatie met de KVP en de conservatief-ambachtelijke inzichten van de redactie als het gaat om de bedrijfsvoering van krant en drukkerij.

Utrecht, 3 januari 1958

De CPN - 2
Het blijft rommelen binnen de CPN. Waar de verhoudingen in de Sovjet-Unie wat ontspannender worden, blijft de CPN onder Paul de Groot even strak geleid als voorheen. Verschillende topfiguren - (Gerben) Wagenaar, (Henk) Gortzak en (Frits) Reuter - proberen daar wat tegen in te doen. Voorlopig nog zonder succes.

Utrecht, 26 maart 1958

De Zaak-De Wit (Nieuw-Guinea)
Via Pater Stokman wordt de Volkskrant geïnformeerd over de kwestie-De Wit, die speelt op Nieuw-Guinea. De toedracht wordt uit dit rapport niet helder. Wel is het advies van Stokman helder: verdedig De Wit niet te veel. In het belang van De Wit en van de missie op Nieuw-Guinea.

Utrecht, 28 november 1958

Kabinet-De Quay en de loonvorming
Het net aangetreden kabinet-De Quay (19 mei 1959), het eerste naoorlogse kabinet na de Tweede Wereldoorlog, kan op een kritische houding van de KAB rekenen. Begin juli 1959 vergadert het Verbondsbestuur daarover.

Utrecht, 2 juli 1959